Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προγράμματα
Έρευνα
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Επιστήμη και τεχνολογία νερού
1993 Monitoring of friction variables and surface pollution of steel strip during cold rolling. HSCO-ECSC 1994 Διερεύνηση των δυνατοτήτων ύδρευσης των παράκτιων οικισμών Θράκης από παράκτιους υδροφορείς». Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 1994 Μελέτη βελτίωσης παραμέτρων χημικού καθαρισμού αποβλήτων 110 ΠΜ, Ελληνική Πολεμική Βιομηχανία 1995 Διερεύνηση και μέτρηση των φυσικών, χημικών και ραδιενεργών χαρακτηριστικών μεταλλικών νερών για την αναγνώρισή τους ως φυσικά μεταλλικά, Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία 1995 Πειραματική μελέτη απομάκρυνσης του σιδήρου από το μεταλλικό νερό ΣΟΥΡΩΤΗ, RETEX 1995 Μελέτη του πηλού Κρηνίδων Καβάλας ως θεραπευτικού-καλλυντικού, Συνδέσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 1996 Διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και των δυνατοτήτων ύδρευσης των Κοινοτήτων, ΔΠΘ - Αναπτυξιακός Συνδέσμος Ορεινών Κοινοτήτων Ν. Καβάλας 1997 Διερεύνηση και μέτρηση Φυσικοχημικών Χημικών και Ραδιενεργών Χαρακτηριστικών θερμομεταλλικών νερών, Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία 1997 Μελέτη υδρομάστευσης ιαματικών πηγών Ν. Απολλωνίας Θεσ/νίκης, ΒΙΠΕΤΒΑ 1999 Έρευνα παρακολούθησης των διεργασιών του ποτάμιου συστήματος του Νέστου μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας πειραματικού αυτοματοποιημένου τηλεμετρικού δικτύου και έρευνα της δυναμικής ισορροπίας των φερτών υλών, ΔΕΗ 1999 Έρευνα του προβλήματος του ευξεινισμού της τεχνητής λίμνης Θησαυρού στον ποταμό Νέστο και έκλυσης υδροθείου στο σταθμό παραγωγής (ΥΗΣ Θησαυρού), ΔΕΗ 1999 Διερεύνηση της φύσης και των αιτιών σχηματισμού επικαθήσεων στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Συβότων Θεσπρωτίας καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης, Δήμος Συβότων 1999 Διερεύνηση της αντιπληγματικής προστασίας των γεωτρήσεων υδροληψίας Γ1 και Γ4 για τη βελτίωση της αντοχής και αύξηση της παροχής του δικτύου μεταφοράς νερού από την Πέρδικα στα Σύβοτα, Δήμος Συβότων 2000 Διερεύνηση της δυνατότητας οζονισμού του επιτραπέζιου νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ» χωρίς τη δημιουργία βρωμικών ιόντων, ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. 2000 Διερεύνηση των χημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών των πηγών υδροληψίας των Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Πιερέων και αξιολόγηση των συστημάτων χλωρίωσης, Δήμος Πιερέων 2001 Εφαρμογή PACl (Poly-Aluminum Cloride) στην επεξεργασία επιφανειακών και υπόγειων νερών για την παραγωγή πόσιμου και βιομηχανικού νερού, ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΑΒΕΕ - ΠΑΒΕ 2001 Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών των πηγών υδροληψίας των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αμυνταίου με στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, Δήμος Αμυνταίου 2001 Διερεύνηση της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων στο πόσιμο νερό του Δήμου Σιδηροκάστρου και του τρόπου αποσταθεροποίησής της με στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, Δήμος Σιδηροκάστρου 2001 Διερεύνηση της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων στο πόσιμο νερό του Δήμου Βελβεντού και του τρόπου αποσταθεροποίησής της με στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, Δήμος Βελβεντού 2002 Απομάκρυνση αρσενικού από το πόσιμο νερό του Δήμου Τρίγλιας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 2002 Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών των πηγών υδροληψίας των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Στρυμόνα με στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους - Επεξεργασία του νερού ύδρευσης του Δημοτικού Διαμε-ρίσματος Βαλτοτοπίου του Δήμου Στρυμόνα, Δήμος Στρυμόνα 2002 Προσδιορισμός φυσικο-χημικών και χημικών παραμέτρων του νερού των γεωτρήσεων ύδρευσης του Δήμου Πυλαίας, Δήμος Πυλαίας 2004 Συγκεντρώσεις και κατανομή ρυπαντών στα σωματίδια τις ατμόσφαιρας στο νερό και στο έδαφος εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα και στην περιοχή γύρω από αυτό. Συσχετισμός με την πα-ραγωγή και τις κλιματολογικές συνθήκες, SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα ΑΕ 2005 Έρευνα που αφορά στον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση προς διάθεση στο περιβάλλον της σκόνης των φίλτρων χαλυβουργείου, SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα ΑΕ 2005 Μελέτη φυσικοχημικών – ορυκτολογικών χαρακτηριστικών, ώστε να εκτιμηθεί η επάρκεια αποθεμάτων για εκμετάλλευση του πηλού Σαγιάδας, Δήμος Σαγιάδας 2006 Διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων με ταυτόχρονο προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού, ΚΕΠΑΜΑΧ ΑΕ 2006 Προσδιορισμός και αξιολόγηση φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων στο νερό του φράγματος περιο-χής Διποτάμου – Αισύμης που υδρεύεται η πόλη της Αλέξανδρούπολης, ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης 2007 Κατασκευή εγκαταστάσε-ων επεξεργασίας για την απομάκρυνση του αρσενικού από το πόσιμο νερό του Δημοτικού Διαμερίσματος Τρίγλιας του Δήμου Τρίγλιας, ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΤΕ 2007 Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών Ιαματικών πηγών υδροληψίας και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία 2007 Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Μηχανογραφικού Κέντρου της Εθν-κής Τράπεζας της Ελλάδας στο Γέρακα Αττικής, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2008 Μελέτη κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλίππων, ΔΕΥΑ Φιλίππων 2008 Διερεύνηση των χημι-κών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών εκπλυσιμότητας της λάσπης από το χημικό καθαρισμό των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και προτάσεις για τη διάθεσή της σύμφωνα με τις αρχές της αει-φόρου ανάπτυξης και της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής προστασίας, Αλουμίνιο Μακεδονίας ΑΕ 2010 Διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων με ταυτόχρονο προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού και συμμετοχή στην ομάδα HACCCP, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ 2011 AQUASZERO: Development of granular binary ferric-manganese oxy-hydroxide for arsenic removal from potable water, FP7-SME-2008-1/RESEARCH FOR SMES, http://www.aquaszero.com 2012 "Ανάπτυξη ποικίλων τύπων νανοδομημένων υλικών με κατευθυνόμενη μορφολογία για διάφορες εφαρμογές" που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων του Ε.Π. "Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση" 2012 Πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ" "Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα υπόγεια νερά και υγρά απόβλητα" με κωδικό ΟΠΣ 375631 2012 Πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ" "Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικίνδυνων αποβλήτων”- ΕΠΕΔΒΜ και κωδικό MIS 380038 2012 Εκτέλεση και ερμηνεία χημικών αναλύσεων στα θερμομεταλλικά νερά των πηγών Αιδηψού, Καμένων Βούρλων, Θερμοπυλών, Υπάτης και Καϊάφα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο- σίου Α.Ε. 2014 Γεωφυσική έρευνα στο χώρο του αναπλασμένου ΧΤΑ Δερβενίου, Σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. 2013 «Έλεγχος εισρεόντων και ε-κρεόντων υπόγειων υδάτων στον όγκο απορριμμάτων του Χ.Τ.Α. Δερβενίου», Σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. 2013 «Γεωλογική-Γεωφυσική μελέτη των υπογείων νερών στο 3ο και 4ο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης καθώς και του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή», Σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. 2013 Πρόγραμμα Συνεργασία 11ΣΥΝ-8-206 με αριθμό πράξης 8502/2013 «Advanced materials for mercury capture» Επιλογή στα προγράμματα καλής πρακτικής http://www.antagonistikotita.gr/greek/worksResultsFull.asp?id=145 2013 Πρόγραμμα ΕΠΑΝ ΙΙ –ΕΠ-11ΣΥΝ_8_1084-FOUL MEM με αριθμό πράξης 31125/2013 «New processes for fouling control in membrane bioreactors». 2013 Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας και εμφιάλωσης νερού, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΣΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2013 Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων, επιστημονική υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα διασφάλισης ποιότητας, Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού «ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.». 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογία (ΠΑΒΕΤ) 2013 «Περιβαλλοντικές εφαρμογές μαγνησίας και αξιοποίη-ση παραγομένων παραπροϊόντων» σε συνεργασία με την εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε». 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογία (ΠΑΒΕΤ) 2013 «Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων» σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» 2014 Εκτίμηση της προέλευσης χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής-Αγ. Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης ΔΕΥΑ Κοζάνης, Δήμος Κοζάνης και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2014 Πιλοτική μελέτη απομά-κρυνσης Cr(VI) από το φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλη, ομώνυμη βιομηχανία. 2014 Διερεύνηση της εφαρμογής σε εργαστηριακή κλίμακα του διοξειδίου του χλωρίου και του όζοντος στο νερό ψύξης στο μικροβιολογικό φορτίο των πουλερικών, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων. 2015 Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ. 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2016 «Groundwater treatment for removal of arsenic and chromium(VI) using innova-tive adsorbing and filtration technologies» και ακρωνύμιο «ACR-Tech». ΑΠΘ και Technical University of Hamburg, Institute of Water Resources and Water Supply. 2016 Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας και εμφιάλωσης νερού, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΣΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. 2016 Διερεύνηση της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφαρμογής του Φεροξύτη Τετρασθενούς Μαγγανίου στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από περιβαλλοντικά δείγματα, ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕΕ. 2017 Προσδιορισμός φυσικοχημι-κών παραμέτρων, διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων, επιστημονική υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα διασφάλισης ποιότητας, Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού «ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.». 2017 Έλεγχος στρωμάτωσης του νερού του ταμιευτήρα Πραμόριτσας του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ με Διακριτικό Τίτλο: Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε. 2017 ΣΜεταλλικός υδροφορέας Σουρωτής: Οριοθέτηση-Προστασία-Εντοπισμός νέων πηγών, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ. 2017 Έλεγχος στρωμάτωσης του νερού του ταμιευτήρα «Γαδουρά» Ρόδου, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 2018 Προσδιορισμός χημικής σύστασης και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών εκπλυσιμότητας της λάσπης αποβλήτων, ΑΛΟΥΜΙΛ ΑΕ. 2018 Προσδιορισμός των παρα-μέτρων αποστρωμάτωσης με διάχυση αέρα του ταμιευτήρα «Πραμόριτσα» του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ με Διακριτικό Τίτλο: Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε. 2018 Προσδιορισμός χημικής σύστασης δειγμάτων ΔΟΥΝΙΤΗ της εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ 2018 Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ. 2018 Πρόγραμμα ««ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-02397» Cat-OzoN: Απομάκρυνση του μη-βιοδιασπάσιμου οργανικού φορτίου και μικρορύ-πων με την εφαρμογή του ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού από την εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 2018 Πρόγραμμα ««ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-04370» FILAMENTMBR: Αναστολή της έμφραξης των μεμβρανών σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών με ελεγχόμενη ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. 2018 Πρόγραμμα ««ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-03543» MagWasteVal: Αξιοποίηση βιομηχανικών μεταλλευτικών αποβλήτων στην παραγωγή καινοτόμων πυρίμαχων προϊόντων. 2018 Αναπτυξη μεθοδολογίας για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση Καρστικών υδροφορέων τροφοδοσίας υδραγωγείων Δήμου Κοζάνης, Τοπική αυτοδιοίκηση Κοζάνης. 2018 Έρευνα ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων υπόγειας υδροφορίας με γεωφυσικές μεθόδους και αξιολόγηση υδροχημικών και υδρογεωλογικών δεδομένων, ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη. 2019 Πιλοτική μονάδα επεξεργα-σίας λυμάτων για τον έλεγχο της ανάπτυξης νηματοειδών μικροοργανισμών, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 2018 Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη Σαριγκιόλ με εξασθενές χρώμιο, ΔΕΥΑ Κοζάνης, Δήμος Κοζάνης και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2019 Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ.
Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων. Εφαρμογή της χημικής ανάλυσης στη διερεύνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, με στόχο την επίλυσή τους. Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή τεχνολογιών που σχετίζονται με την επεξεργασία νερού.
1ο βραβείο Καινοτομίας του διαγωνισμού “Η Ελλάδα Καινοτομέι!”