Φασματοσκοπία υπέρύθρου
Θερμική ανάλυση
Συσκευή προσδιορισμού TOC
Φασματοφωτόμετρα UV/Vis απλής και διπλής δέσμης
Αέρια χρωματογραφία
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πρέσες μορφοποίησης δοκιμίων.αλεστικά συστήματα, περιστροφικός εξατμιστήρας, συσκευές δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών σωματιδίων, ζυγοί ακριβείας, συσκευή υπερήχων, τάρακτρα, συσκευές φυγοκέντρισης
Εξοπλισμός
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης φλόγας και φούρνου γραφίτη
Υγρή χρωματογραφία (HPLC) με ανιχνευτές UV-VIS και φθορισμού, ιοντική χρωματογραφία (2 συστήματα, απλής και διπλής στήλης).
Διάταξη μέτρησης ηλεκτροφορητικής κινητικότητας
Διάταξη δοκιμών εκπλυσιμότητας
Ξηραντήρια, πυριαντήρια και κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών
Μεταλλογραφικό οπτικό μικροσκόπιο
Γεννήτρια όζοντος
Σύστημα προσδιορισμού αιωρουμένων σωματιδίων
Συσκευή προσδιορισμού υδραργύρου
Συσκευή προσδιορισμού ανθρακικών
Σφαιρόμυλος FRITSCH Pulverisette 6
Χωνευτήριο Anton Paar, Multiwave Go
Πιλοτική καταλυτικού οζονισμού