Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Διπλωματικές εργασίες
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
2010 Επεξεργασία λυμάτων με συμβατική μέθοδο και MBR Πασχάλης Ιωάννης Σχηματισμός γεωσμίνης και 2-μεθυλο-ισοβουρνεόλης στα επιφανειακά νερά και διεργασίες απομάκρυνσης Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Καταστροφή οργανικών ενώσεων με όζον παρουσία ζεόλιθου ως καταλύτη Πετρίδου Ευδοξία Πρότυπο ISO 22000/2005 για εταιρείες ύδρευσης: Μελέτη εφαρμογής στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεοπούλου Ελένη Προσρόφηση αρσενικού σε υδροξυ-οξείδια του σιδήρου Μόσχου Παρθένα 2011 Προσδιορισμός As(III)/As(V) Κουβάτση Ιωάννα Χαρακτηρισμός της λάσπης αποβλήτων βιομηχανίας αλουμινίου και εφαρμογή της στην απομάκρυνση αρσενικού Γκίνης Κλωντιάν και Μπακαλούλης Αγαμέμνων Προσρόφηση αρσενικού σε υδροξυ-οξείδια σιδήρου-μαγγανίου Λιακάκου Ελένη 2012 Επίδραση του pH, του χρόνου αντίδρασης και της δόσης Fe(II) στην απομάκρυνση Cr(VI) από το πόσιμο νερό σε 40 o C Καρατσώρη Ευαγγελία Επίδραση της δόσης Fe(II) στην απομάκρυνση Cr(VI) από το πόσιμο νερό σε χαμηλές θερμοκρασίες Γιαννακόπουλος Νίκος Απομάκρυνση Cr(VI) από το νερό με χρήση κοκκώδους κλίνης κράματος 0.6Cu/0.4Zn Τσαμίλη Βάγια Προσδιορισμός θειικών σε υδροξυ-οξείδια σιδήρου και σιδήρου μαγγανίου Σαρίγκολης Στέργιος Απομάκρυνση As(III) με χημική ιζηματοποίηση με Fe(III) Ουζούνης Κωνσταντίνος Επίδραση του pH σύνθεσης κατά την ασυνεχή παραγωγή υδροξυ-οξειδίων Fe/Mn στην προσροφητική ικανότητα Παπαδαυίδ Κυριάκος 2013 Προσρόφηση αντιμονίου σε υδροξυ-οξείδια Fe και Fe/Mn Βασιλική Παπαδοπούλου Επίδραση της στοιχειακής αναλογίας στο κράμα Cu/Zn στην απομάκρυνση Cr(VI) από το πόσιμο νερό Σερίδου Πετρούλα Επίδραση του είδους αλκαλικού αντιδραστηρίου κατά τη σύνθεση υδροξυ—οξειδίων Fe και Fe/Mn στα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά και την προσροφητική ικανότητα αρσενικού Τσικόγια Αναστασία 2014 Απομάκρυνση U(VI) από το πόσιμο νερό με υδροξυ-οξείδια σιδήρου και σιδήρου - μαγγανίου Βασίλειος Δημηρόπουλος 2015 Απομάκρυνση φωσφορικών από επεξεργασμένα λύματα με προσρόφηση σε υδροξυ-οξείδια του σιδήρου Γεώργιος Βαρβούτης Προσρόφηση Ni, Cd σε υδροξυ-οξείδια του σιδήρου - μαγγανίου Κωνσταντίνος Σουκάκος Μελέτη συγκράτησης του αρσενικού σε πιλοτική κλίνη υδροξυ-οξειδίων του σιδήρου Φώτης Μουστάκας Επίδραση των συνθηκών σύνθεσης στις επιφανειακές ιδιότητες των FeOOH και FeMnOOH Κυριάκος Παληός 2016 Μελέτη παρεμποδίσεων στην απομάκρυνση Cr(VI) από το πόσιμο νερό με χρήση Fe 3 O 4 Δέσποινα Φαγιούμη Μελέτη απομάκρυνσης Cr(VI) από το πόσιμο νερό με υδροξυ-οξείδια του δισθενούς κασσιτέρου Ναυσικά Τζιαρού Μελέτη ελέγχου της έμφραξης μεμβρανών με προσθήκη κροκιδωτικών Γεωργία Τριανταφύλλου 2017 Ανάκτηση ινδίου από οθόνες LCD Νικόλαος Κοκοτσάκης Καταλυτικός οζονισμός 4-χλωροβενζοϊκού οξέος και Βενζοτριαζόλης Γεώργιος Μεταξάκης Μελέτη απομάκρυνσης βορίου από το πόσιμο νερό Άννα Μαρία Τζήκα Διερεύνηση απομάκρυνσης Se(IV)-Se(VI) από το νερό με προσρόφηση Νικόλαος Τσιφτσάκης 2018 Απομάκρυνση Sb με προσρόφηση σε μικτά υδροξυ-οξείδια Fe/Zn Ευδοξία Τσάφου Εφαρμογή μικρο-στηλών FeOOH στην απομάκρυνση Se από το νερό Ανδρέας Νικολετόπουλος Απομάκρυνση Se(IV)/Se(VI)από το νερό με χημική ιζηματοποίηση/διήθηση Λουκάς Μπακούρος Βελτιστοποίηση της αναγωγικής ικανότητας υδροξυ-οξειδίων Sn: Εφαρμογή στην προσρόφηση Cr(VI), Se(VI), Sb(V) από το νερό Αναστασία Αλεξιάδου Άρση των χουμικών παρεμποδίσεων στον προσδιορισμό βρωμικών με φαινοδιαζίνες Λουκία Πογιατζή 2019/σε εξέλιξη Μελέτη της χρήσης ασβεστίου κατά τη σύνθεση του αρνητικά φορτισμένου φεροξύτη Mn(IV) στην προσρόφηση μετάλλων Χουσεΐν Χασάν Μελέτη της επίδρασης καταλυτών στη διάσπαση p-CBA με όζον Μυλωνά Αντωνία Μελέτη απομάκρυνσης Sb(V) από το πόσιμο νερό Μπρέντα Σοφία