Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Βραβείο καινοτομίας ΣΕΒ-Eurobank
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
H   εργασία   της   ερευνητικής   ομάδας   του   Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης   που   αποτελείται από    τους:    Μανασσή    Μήτρακα    (εκπρόσωπος),    Σοφία    Τρεσίντση,    Κωνσταντίνο    Συμεωνίδη,    Ιωσήφ Γεωργίου,   Γεώργιο   Σταύροπουλο,   Αναστάσιο   Ζουμπούλη,   Ιωάννη   Τσιαούση   και   Μαρία   Κατσικίνη   με   τίτλο « Ανάπτυξη   και   μελέτη   βιομηχανικής   αξιοποίησης   προσροφητικού   Fe-Mn   για   την   ταυτόχρονη απομάκρυνση    As(III)    και    As(V)    από    το    πόσιμο    νερό»     που    συμμετείχε    στον    διαγωνισμό εφαρμοσμένης     έρευνας     και     καινοτομίας     «Η     ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ!»    έλαβε    το    1 ο     Βραβείο    Καινοτομίας.    Τα βραβεία   του   διαγωνισμού   που   διοργάνωσαν   από   κοινού   ο ΣΕΒ    και    η    Eurobank    EFG,    απονεμήθηκαν    την    Τρίτη    5 Ιουλίου   2011   κατά   τη   διάρκεια   πανηγυρικής   τελετής   στο Ίδρυμα   Μείζονος   Ελληνισμού.   Μέσα   από   τις   21   προτάσεις- υποψηφιότητες    που    είχαν    προκριθεί    στην    τελική    φάση επιλογής,   το   Επιστημονικό   Συμβούλιο,   που   συγκροτήθηκε από     διακεκριμένα     μέλη     της     ακαδημαϊκής     κοινότητας ανέδειξε   τους   τέσσερις   επικρατέστερους,   δύο   στον   τομέα της     εφαρμοσμένης     έρευνας     και     δύο     στον     τομέα     της καινοτομίας. Η   εργασία   αυτή   αναφέρεται   στην   ανάπτυξη   και   παραγωγή σε    βιομηχανική    κλίμακα    ενός    κοκκώδους    προσροφητικού    υλικού    χαμηλού    κόστους    με    ακρωνύμιο AquAsZero,   το   οποίο   αποτελείται   από   υδροξυ-οξείδιο   σιδήρου-μαγγανίου   και   μπορεί   να   συγκρατήσει   με επιτυχία   το   τρισθενές   αρσενικό   As(III),   ενώ   ταυτόχρονα   παρουσιάζει   σημαντικά   υψηλότερη   απόδοση   στην απομάκρυνση   πεντασθενούς   αρσενικού   As(V)   από   το πόσιμο    νερό    σε    σχέση    με    τα    αντίστοιχα    εμπορικά προϊόντα.      Η      έρευνα      χρηματοδοτήθηκε      από      την Ευρωπαϊκή    Ένωση    στα    πλαίσια    του    προγράμματος «AquAsZero»   (Νο   232241)   που   υποστηρίζεται   από   το   7 ο   πλαίσιο     στήριξης     για     ενίσχυση     της     έρευνας     σε μικρομεσαίες   επιχειρήσεις,   σε   συνεργασία   με   τη   εταιρεία ΛΟΥΦΑΚΗΣ    ΧΗΜΙΚΑ    ΑΒΕΕ    και    τη    συμμετοχή    των ερευνητικών   κέντρων   ΕΛΚΕΔΕ   και   HERI   (Health   and Environmental   Research   Institute   –Ηνωμένο   Βασίλειο) και      τριών      άλλων      επιχειρήσεων      IPROCHIM      SA (Ρουμανία),   Technicas   del   Aqua   UREN   (Ισπανία)   και   την Aquagest (Ισπανία). Το      ερευνητικό      μέρος      που      περιλαμβάνει      την εργαστηριακή   παρασκευή   και   τεχνολογική   αξιολόγηση, το    φυσικοχημικό    και    δομικό    χαρακτηρισμό    και    την αξιολόγηση   της   προσροφητικής   ικανότητας   του   υλικού,   έλαβε   χώρα   στο   Εργαστήριο   Αναλυτικής   Χημείας του   Τμήματος   Χημικών   Μηχανικών   του   Α.Π.Θ.   Για   τον   προσδιορισμό   ορισμένων   φυσικών   και   δομικών παραμέτρων   του   υλικού   και   τη   μελέτη   των   μηχανισμών δέσμευσης      του      αρσενικού      έγιναν      μετρήσεις      στο Εργαστήριο    Εφαρμοσμένης    Φυσικής,    το    Εργαστήριο Ηλεκτρονικής   Μικροσκοπίας   του   Τμήματος   Φυσικής   και την   εγκατάσταση   παραγωγής   ακτινοβολίας   Σύγχροτρον BESSY   στο   Βερολίνο.   Μετρήσεις   ειδικής   επιφάνειας   και όγκου    πόρων    με    προσρόφηση    αζώτου    έγιναν    στο Εργαστήριο   Γενικής   Χημικής   Τεχνολογίας   του   Τμήματος Χημικών    Μηχανικών    του    Α.Π.Θ.,    ενώ    μετρήσεις    που σχετίζονται        με        το        επιφανειακό        φορτίο        των προσροφητικών    υλικών    και    τον    προσδιορισμό    του    ζ- δυναμικού      έγιναν      στο      Εργαστήριο       Γενικής      και Ανόργανης      Χημικής      Τεχνολογίας,      του      Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ . Στην   ερευνητική   αυτή   προσπάθεια   συνέβαλλαν   μέλη ΔΕΠ,   ερευνητές,   φοιτητές   και   εξωτερικοί   συνεργάτες   που   δραστηριοποιούνται   στο   ΑΠΘ .   Ειδικότερα   από το   Εργαστήριο   Αναλυτικής   Χημείας   οι:   Κ.   Σικαλίδης   (Αν.   Καθηγητής),   Ρ.   Τζήμου   (Αν.   Καθηγήτρια),   Ι. Γεωργίου    (Επιστ.    Συν.),    Κ.    Συμεωνίδης    (Δρ.    Χημ.    Μηχανικός),    Σ.    Τρεσίντση    (Χημ.    Μηχανικός)    Υπ. Διδάκτορας   με   θέμα   που   άπτεται   της   ερευνητικής   αυτής εργασίας    ,    Φ.    Καρκαντελίδου    (Χημ.    Μηχανικός)    και    οι φοιτητές    Π.    Μόσχου,    Ε.    Λιακάκου,    Ε.    Μήτρακα,    Α. Τσικόγια,   Κ.   Παληός,   Ι.   Μαρβάκη,   Ι.   Κουβάτση,   από   το Εργαστήριο     Γενικής     Χημικής     Τεχνολογίας      ο     Γ. Σταυρόπουλος   (Επικ.   Καθηγητης),   από   το   Εργαστήριο Γενικής    &    Ανόργανης    Χημικής        Τεχνολογίας    οι    Α. Ζουμπούλης   (Καθηγητής)   και   Κ.   Μάτης   (Καθηγητής),   από το    Εργαστήριο    χαρακτηρισμού    υλικών    με    τεχνικές απορρόφησης     ακτίνων     Χ     οι     Μ.     Κατσικίνη     (Επικ. Καθηγήτρια)    και    Φ.    Πινακίδου    (Δρ.    Φυσικός),    από    το Εργαστήριο    Εφαρμοσμένης    Φυσικής     ο    Γ.    Βουρλιάς (Δρ.    Φυσικός)    και    από    το    Εργαστήριο    Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ο Ι. Τσιαούσης (Δρ. Φυσικός). Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό: http://www.kainotomeis.gr
Σχετικά βίντεο
Αναρτήσεις
Δημοσιεύσεις