Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προγράμματα
Έρευνα
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Ατμοσφαιρική ρύπανση
1985 Μελέτη επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων με χρήση ιπτάμενης τέφρας των ΑΗΣ της ΔΕΗ. Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 1985 Heterogeneous Atmospheric Chemistry project, Institute fur Anal. Chemie 1987 Δειγματοληψία και ανίχνευση φορμαλδεΰδης σε εσωτερικούς χώρους, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 1997 Προσδιορισμός πηγών και χημικής σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 2000 Μελέτη της Χημικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων για τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής των πηγών εκπομπής τους στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΔΕΗ. 2006 Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός πηγών, μεγέθους και σύστασης των αιωρουμένων σωματιδίων της Θεσσαλονίκης – Μέτρηση νανοσωματιδίων μέσω ευέλικτου κινητού εργαστηρίου, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων, όπως ανόργανων ιόντων, βαρέων μετάλλων, άνθρακα κ.α. σε περιβαλλοντικά δείγματα Μελέτη χημικής σύστασης ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων (υγρή και ξηρή απόθεση) Μελέτη όξινης ατμόσφαιρας Μελέτη παρουσίας και μηχανισμών σχηματισμού δευτερογενών ατμοσφαιρικών ρύπων σε υγρή, αέρια και σωματιδιακή μορφή. Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης (παραγοντική ανάλυση, ανάλυση κυρίων συνιστωσών)στη μελέτη προέλευσης/πηγών ρυπογόνων ουσιών Μελέτη της χημικής σύστασης και της κατανομής μεγέθους των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων με διάμετρο στη νανο και μικρο κλίμακα (nano, ultrafine, fine και coarse particles)