Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Δημοσιεύσεις
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
1. GR1003977/25-10-2001: Φασματοφωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού βρωμικών με φαινοδιαζί-νες.GR2008010020/ 1-9- 2010: Μέθοδος προσδιορισμού βρωμικών με χρήση φαινοδιαζινών και φορητή μονάδα εφαρμογής. 2. GR20100100541/28-9-2011: Μέθοδος σύνθεσης φεροξύτη τετρασθενούς μαγγανίου για την απομάκρυνση αρσενικού από το πόσιμο νερό. 3. WO 2012/042282 A1: A method for synthesis of tetravalent manganese feroxyhyte for arsenic removal. 4. GR1008962/22-2-2017: Μέθοδος σύνθεσης υδροξυ/οξειδίου δισθενούς κασσιτέρου για την απομάκρυνση εξασθενούς χρωμίου από το πόσιμο νερό. 5. WO 2017/109521 A1: A method for the synthesis of a bivalent tin oxy-hydroxide for the removal of hexavalent chromium from drinking water. 6. GR 109164: Μέθοδος σύνθεσης αρνητικά φορτισμένου φεροξύτη μαγγανίου για εκλεκτική απομάκρυνση υδραργύρου από το νερό. 7. WO 2018/011609 A method for the synthesis of negatively charged manganese feroxyhyte for the selective removal of mercury from water. 8. GR20170100251/2018 Μέθοδος για την αντιμετώπιση έμφραξης των μεμβρανών βιο-αντιδραστήρων. 9. Method for fouling prevention of membranes in membrane bioreactors - UNDER EVALUATION 10. GR 1009415 Ένα μαγνητικό ρευστό νανοσωματιδίων πυρήνα-φλοιού για εντοπισμένη απελευθέρωση θερμότητας και φαρμακευτικών ενώσεων.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
1 . M. Mitrakas, R. Tsitouridou, B. Kabasakalis and J. Georgiou. “Nitrate Content of Surface and Ground Waters of Northern Greece”. Toxicological and Environmental Chemistry 20, 163 – 168 (1989). 2 . Mitrakas M., R. Tsitouridou, B. Kabasakalis and J. Georgiou, "Nitrate Content of Surface and Ground Waters of Northern Greece", Toxicological and Environmental Chemistry, 20-21, 163-168, 1989. 3 . Mitrakas M. and Alexiades, "A New Ionic Strength Adjustor for Nitrate Analysis in Water, Soils and Plants using Ion-Selective Electrode", Michrochimica Acta, I, 7-16, 1990. 4 . Mitrakas M., V. Keramidas and C. Tzimourtas, "Nitrate Determination in Sugar Beet Sap Extracted with Pb(CH3COO)2-PbO Using Ion-Selective Electrode", Communications in Soil Sience and Plant Analysis, 22, 589-596, 1991. 5 . Mitrakas, M., C. Alexiades and V. Keramidas, "Nitrate Ion-selective Electrodes Based on Quater-nary Phosphonium Salts in Plasticized Poly(vinyl chloride) and Influence of Membrane Ho-mogeneity on their Performance", Analyst, 116, 361-367, 1991. 6 . Mitrakas, M. and C. Sikalidis, "Chemical and Mineralogical Characteristics of Greek Muds and Peloids", Chimica Chronica New Series, 1993. 7 . Topitsoglou, V., P. Dagalis, M. Mitrakas and D. Lambrou, An Appliance for Fluoridating Drinking Water for Domestic Use, Hellenic Dent. J., 5, 21-25, 1995. 8 . Mitrakas, M., G. Papageorgiou, A. Docoslis and G. Sakelaropoulos, Evaluation of Various Pre-treatment Methods for Olive Oil Mill Wastewaters, EWPCA, 6, 10-16, 1996. 9 . Mitrakas, M. and N. Pistofidis, Water Saving in Dyeing Processes of Cotton Fabric with Reactive and Direct Dyes, Fresenius Envir. Bull., 8, 471-477, 1999. 1 0 . Boitsidis, P. and M. Mitrakas, Anionic Surfactants in Surface and Potable Water of Greece, Fresenius Envir. Bull., 8, 662-667, 1999. 1 1 . Zarkadas, D. and M. Mitrakas, On the Applicability of a Plug Flow Immersion Freezer. Theoretical Consideration, Lebebsmittel . Wissenschaft und Technologie, 32, 548-552, 1999. 1 2 . Moustaka . Gouni, M., K. Albanakis, M. Mitrakas and A. Psilovikos, gPlanktic Autotrophs and Enviromental Conditions in the Newly . Formed Thesaurus Reservoir in Nestos River, Greeceh, Archiv fur Hydrobiologie, 149(3), 507-526, 2000. 1 3 . Kabasakalis, V. and M. Mitrakas, A Rapid and Simple Fluorimetric Determination of Iodide in Iodized Table Saltsh, Analusis, 28, 1- 5, 2000. 1 4 . Mitrakas M., R. Tzimou-Tsitouridou and V. Keramidas, gInterference of Humic Substances in the Spectrophotometric Determination of Bromate by Phenothiazines in Natural Watersh, Intern. J. Env. Anal. Chem., 78(3-4), 343-351, 2000. 1 5 . Albanakis K., M. Mitrakas, M. Moustaka-Gouni and A. Psilovikos, gDetermination of the Enviromental Parameters that Influence Sulphide Formation in the Newly Formed UThesaurus Reservoir, in Nestos River, Greece, Fresenius Envir. Bul., 10(6), 566-571, 2001. 1 6 . Mitrakas M., A Survey of Arsenic Levels in Tap, Underground, and Thermal Mineral Waters of Greece, Fresenius Envir. Bul.,10(6), 717-721, 2001. 1 7 . Mitrakas M. and K. Simeonidis, Bromate Formation in Bottled Water During Ozone Disinfectionh, Ozone Science & Engineering, 25, 167-175,2003. 1 8 . Mitrakas M., G. Bougiouklis and N. Andritsos, Removal of Particulates and Organics from Aliakmon River Water, Fresenius Envir. Bul.,12(10), 1218-1227, 2003. 1 9 . Sikalidis C. and M. Mitrakas, Utilization of Electric Arc Furnace Dust as Raw Materials for the Production of Ceramic and Concrete Bulding Products, J. Environ. Sci. Health, Part A, Vol A41(9), 1943-1954, 2006. 2 0 . Mitrakas M., Sikalidis C. and Th. Karamanli, “Immobilization of EAFD Heavy Metals Using Acidic Materials” J. Environ. Sci. Health, Part A, Vol. A42(4), 535-541, 2007. 2 1 . Mitrakas M., “Bromate Determination in Waters by Chlorpromazine after Correction of Chlorinating Agents and Humic Substances Interference”, J. Anal. Chem., Vol. 62(11), 1055-1063, 2007. 2 2 . Mitrouli S., Yiantsios S., Karabelas A., Mitrakas M., Follesdal M., P. Kjolseth, “Preatretment for desalination of seawater from an open intake by dual-media filtration: Pilot testing and comparison of two different media”, Desalination, 222, 24-37, 2007. 2 3 . Mitrakas M., Patsos A., Tzimou - Tsitouridou R., Sikalidis C., "Effect of temperature on Ct value and bromate formation during ozonation of bottled water", Fresenius Envir. Bul.,17(3), 341-346, 2008. 2 4 . Tsaligopoulos M, Mitrakas M., et al., Hydrotherapy - Project Hydriades, Aristotle University Medical Journal, 6(I), 53-56, 2009. 2 5 . Gialamouidis D., Mitrakas M., Liakopoulou - Kyriakides M., "Biosorption of nickel ions from aqueous solutions by Pseudomonas sp. and Staphylococcus Xylosus cells" Desalination, 248, 907-914, 2009. 2 6 . Mitrakas Μ., Panteliadis P., Keramidas V., Tzimou-Tsitouridou R., Sikalidis C., "Predicting Fe3+ dose for As(V) removal at pHs and temperatures commonly encountered in natural waters", J. Chem. Engin. 155, 716-721, 2009. 2 7 . Gialamouidis D., Mitrakas M., Liakopoulou - Kyriakides M., "Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies on biosorption of Mn(II) from aqueous solution by Pseudomonas sp., Staphylococcus Xylosus and Blakeslea Triptora cells" J. Haz. Mat., 182, 672-680, 2010. 2 8 . Sikalidis, M. Mitrakas, R. Tsitouridou, "Immobilization of electric arc furnace dust toxic elements within the matrix of concrete based products", Global. NEST Journal, 12(4), 368-373, 2010. 2 9 . K. Simeonidis, T. Gkinis, S. Tresintsi, C. Martinez-Boubeta, G. Vourlias, I. Tsiaousis, G Stauropoulos, M. Mitrakas, M. Angelakeris, "Magnetic separation of hematite-coated Fe3O4 particles used as arsenic adsorbents", J. Chem. Engin. 168, 1008-1015, 2011. 3 0 . T. Sawidis, E. Metentzoglou, M. Mitrakas, E. Vasara, "A study of Chromium, Cooper and Lead distribution from lignite fuels using cultivated and non-cultivated plants as biological monitors", Water Air Soil Polut., 220(1-4), 339-352 , 2011. 3 1 . M. Mitrakas, A. Pantazatou, R. Tzimou-Tsitouridou, C Sikalidis, "Influence of pH and temperature on Cr(VI) removal from a natural water using Fe(II): A pilot and full scale case study" Desalination and Water Treatment J., 33, 77-55, 2011. 3 2 . M. Mitrakas, A. Bakaloulis, K. Ginis, "Influence of the aluminum anodizing sludge physicochemical characteristics on arsenic adsorption", Desalination and Water Treatment J., 39, 235-247, 2012. 3 3 . Martinez-Boureta C., K. Simeonidis, D. Serantes, I. Conde-Leboran, I. Kazakis, G. Stefanou, L. Pena, R. Galceran, L. Balcells, C. Monty, D. Baldomir, M. Mitrakas and M. Angelakeris, "Adjustable hyperthermia response of self-assembled ferromagnetic Fe-MgO core-shell nanoparticles by tuning dipole-dipole interactions", Advanced Fuctional Materials, 22(17), 3737-3744, 2012. 3 4 . S. Tresintsi, K. Simeonidis, G. Vourlias, G. Stavropoulos and M. Mitrakas, "Kilogram-scale synthesis of iron oxy-hydroxides with improved arsenic removal capacity: Study of Fe(II) oxidation-precipitation parameters" Water Research, 46(16), 5255-5267, 2012. 3 5 . Tresintsi S., Simeonidis K., Zouboulis A., Mitrakas M., "Comparative study of As(V) removal by ferric coagulation and oxy- hydroxides adsorption: Laboratory and full scale case studies", Desalination and Water Treatment J., 51(13-15), 2872-2880, 2013. 3 6 . M. Mitrakas, P. Samaras, S.Stylianou, C. Kakalis, A. Zouboulis, "Artificial destratification of Dipotamos reservoir in Northern Greece by low energy air injection". Water Sience and Technology: Water Supply. 13.4, 1046-1055,2013. 3 7 . Simeonidis K., Tziomaki M., Angelakeris M., Martinez-BoubetaM., Balcells Ll., Monty C., Mitrakas M., Vourlias G., Andritsos N. "Development of iron-based nanoparticles for Cr(VI) removal from drinking water", EPJ Web of Conferences 40, 08007(1-4), 2013.DOI: 10.1051/epjconf/20134008007 Article available at http://www.epj-conferences.org or http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134008007. 3 8 . Simeonidis K., Martinez-Boubeta C., Balcells Ll., Monty C., Stavropoulos G., Mitrakas M., Matsakidou A., Vourlias G. and Angelakeris M. "Fe-based nanoparticles as tunable magnetic particle hyperthermia agents" Journal of Applied Physics 114, 103904(1-8), 2013. 3 9 . Tresintsi S., Simeonidis K., Estradé S., Martinez-Boubeta C., Vourlias G., Pinakidou F., Katsikini M., Paloura E., Stavropoulos G. and Mitrakas M. “Tetravalent manganese feroxyhyte: a novel nano-adsorbent equally selective for As(III) and As(V) removal from drinking water”, Environmental Science & Technology, 47 (17), 9699-9705, 2013. 4 0 . Kaprara E., Seridou P., Tsiamili V., Mitrakas M., Vourlias G., Tsiaoussis I., Kaimakamis G., Pavlidou E., Andritsos N., Simeonidis K., “Cu-Zn powders as potential Cr(VI) adsorbents for drinking wa-ter”, Journal of Hazardous Materials, 262, 606-613, 2013. 4 1 . Katsoyiannis I., Zouboulis A., Mitrakas M., Althoff H. W. and Bartel H. “A hybrid system incorpo-rating a pipe reactor and microfiltration for biological iron, manganese and arsenic removal from anaerobic groundwater”, Fresenius Environmental Bulletin, 22-12c, 3848-3853, 2013. 4 2 . Tresintsi S., Simeonidis K., Katsikini, Paloura E.C., Bantsis G., M., Mitrakas M., “A novel approach for arsenic adsorbents regeneration using MgO”, Journal of Hazardous Material, 265, 217-225, 2014. 4 3 . Tresintsi S., Simeonidis K., Pliatsikas N., Vourlias G., Patsalas P., Mitrakas M., “The role of SO42- Surface distribution in arsenic removal by iron oxy-hydroxides”, Journal of Solid State Chemistry, 213, 145-151, 2014. 4 4 . Tresintsi S., Simeonidis K., Mitrakas M., “Mn-feroxyhyte: The role of synthesis conditions on As (III) and As (V) removal capacity”, Chemical Engineering Journal, 251, 192-198, 2014. 4 5 . Kokkinos E., K. Simeonidis, Zouboulis and Mitrakas M., “Mercury removal from drinking water by single iron and binary iron manganese oxy-hydroxides” Desalination and Water Treatment, 54(8), 2082-2090, 2015, doi: 1080/19443994.2014.934105. 4 6 . Kaprara A, Zouboulis A., Simeonidis K. and Mitrakas M., “Potential application of inorganic sulfur reductants for Cr (VI) removal at sub-ppb level”, Desalination and Water Treatment, 54(8), 2067-2074, 2015, doi: 10.1080/19443994.2014.934104. 4 7 . Katsoyiannis I., Mitrakas M. and Zouboulis A., “Arsenic occurrence in Europe: Emphasis in Greece and description of the applied full scale treatment plants”, Desalination and Water Treatment, 54(8), 2100- 2107, 2015, doi:10.1080/19443994.2014.933630. 4 8 . Pantazopoulou E., Zebiliadou O., Noli F., Mitrakas M., Samaras P., Zouboulis A., "Utilization of phosphogypsum in tannery sludge stabilization and evaluation of the radiological impact" Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, doi: 10.1007/s001128-014-1422-3, 94:352-357, 2015. 4 9 . Kaprara E., Kazakis N., Simeonidis K., Coles S., Zouboulis A., Samaras P., Mitrakas M., «Occurrence of Cr(VI) in drinking water of Greece and relation to the geological background” Journal of Haz-ardous Materials, 281, 2-11, 2015. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.06.084. 5 0 . Kavouras P., Pantazopoulou E., Varitis S., Vourlias G., Chrissafis K., Dimitrakopoulos G., Mitrakas M., Zouboulis A., Karakostas Th., Xenidis A., “Incineration of tannery sludge under oxic and anox-ic conditions: Study of chromium speciation”, Journal of Hazardous Materials, 283, 672-679, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.09.066. 5 1 . Kazakis M., Kantiranis M., Voudouris K., Mitrakas M., Kaprara E., Pavlou A., “Geogenic Cr oxida-tion on the surface of mafic minerals and the hydrogeological conditions influencing hexavalent chromium concentrations in groundwater”, Science of the Total Environment, 514, 224-238, 2015. 5 2 . Ouzounis K., Katsoyiannis I., Zouboulis A. and Mitrakas M. “Is the coagulation-filtration process with Fe (III) efficient for As (III) removal from groundwaters?” Separation Science and Technolo-gy, 50: 1587-1592, 2015, http://dx.doi.org/10.1080/01496395.2014.978470. 5 3 . Pinakidou F., Katsikini M., Simeonidis K., Paloura E.C., and Mitrakas M., An X-Ray absorption study of synthesis- and As adsorption-induced microstructural modifications in Fe oxy-hydroxides, Journal of Hazardous Materials, 298, 203-209, 2015. 5 4 . Mourdikoudis S., Chirea M., Zanaga D., Altantzis T., Mitrakas M., Bals S., Liz-Marsan L.M., Perez-Juste J., Pastoriza-Santos I., “Governing the morphology of Pt-Au heteronanocrystals with im-proved electrocatalytic performance” Nanoscale, 7, 8739-8747, 2015. 5 5 . Simeonidis K., Kaprara E., Samaras T., Angelakeris M., Pliatsikas N., Vourlias G., Mitrakas M., An-dritsos N., “Optimizing magnetic nanoparticles for drinking water technology: The case of Cr(VI)”, Science of the Total Environment, 535, 61-68, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.04.033. 5 6 . Dimiropoulos V., Katsoyiannis I., Zouboulis A., Noli F., Simeonidis K., Mitrakas M., “Enhanced U(VI) removal from drinking water by nanostructured binary Fe/Mn oxy-hydroxides”, Journal of Water process Engineering, 7, 227-236, 2015. 5 7 . Tresintsi S., Mitrakas M., Simeonidis K., Kostoglou M., “Kinetic modelling on As(III) and As(V) adsorption by a novel tetravalent manganese feroxyhyte”, Journal of Colloid and Interface Sci-ence, 460, 1-7, 2015. 5 8 . Stergioudi F., Kaprara E., Simeonidis K., Sagris D., Mitrakas M., Vourlias G., Michailidis N., “Cop-per foams in water treatment technology: removal of hexavalent chromium”, Materials & De-sign, 87, 287-294, 2015 5 9 . Gkotsis P., Zouboulis A., Mitrakas M., Zamboulis D., Tolkou A., Peleka E., «Development of an integrated methodology for fouling control in membrane bioreactors” International Journal of Advancements in Bio-informatics and Bio-Technology - IJABB, 2(1), 50- 54, 2015. 6 0 . Simeonidis K, Mourdikoudis S., Kaprara E., Mitrakas M., Polavarapu L., “Inorganic engineered nanoparticles in drinking water treatment: A critical review”, Environmental Science Water Re-search & Technology, 2, 43-70, 2016, doi:10.1039/C5EW00152H. 6 1 . Pinakidou F., Katsikini M., Simeonidis K., Kaprara E., Paloura E., and Mitrakas M., “On the pas-sivation mechanism of Fe3O4 nanoparticles during Cr (VI) removal from water: a XAFS study”, Applied Surface Science, 360, 1080-1086, 2016. doi: 10.1016/j.apsusc.2015.11.063. 6 2 . Pinakidou F., Kaprara E., Katsikini M., Paloura E., Simeonidis K., Mitrakas M., «Sn(II) oxy-hydroxides as potential adsorbents for Cr(VI)-uptake from drinking water: An X-Ray Absorption study», Science of the Total Environment, 551-552, 246-253, 2016. doi:org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.208 6 3 . Kaprara E., Simeonidis K., Zouboulis A., Mitrakas M., «Rapid small scale column tests for Cr(VI) removal by granular magnetite», Water Science and Technology-Water Supply, 16.2, 525-532, 2016, doi:10.2016/ws.2015.164. 6 4 . Kalaitzidou K., Mitrakas M., Raptopoulou C., Tolkou A., Palasantza P-A., Zouboulis A., «Pilot-scale phosphate recovery from secondary wastewater effluent», Environmental Processes, Suppl1: S5-S22, 2016, doi: 10.1007/s40710-016-0139-1. 6 5 . Pinakidou F., Katsikini M., Paloura E., Simeonidis K., Mitraka E. and Mitrakas M., “Monitoring the role of Mn and Fe in the As- removal efficiency of tetravalent manganese feroxyhyte nano-particles from drinking water: An X-ray adsorption spectroscopy study”, Journal of Colloid and Interface Science, 477, 148-155, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2016.05.041. 6 6 . Raptopoulou C., Palasantza P-A., Mitrakas M., Kalaitzidou K., Tolkou A. and Zouboulis A.,”Statistical variation of nutrient concentrations and biological removal efficiency from a wastewater treatment plant”, Water Utility Journal, 14: 5-17, 2016. 6 7 . Raptopoulou C., Kalaitzidou K., Tolkou A., Palasantza P-A., Mitrakas M. and Zouboulis A., «Phosphate removal from effluent of secondary wastewater treatment: Characterization of re-covered precipitates and potential re-use as fertilizer», Waste and Biomass Valorisation, 7(4):851-860, 2016, doi:10.1007/s12649-016-9516-2. 6 8 . Gkotsis P., Peleka E., Zamboulis D., Mitrakas M., Tolkou A., Zouboulis A., «Wastewater treat-ment in membrane bioreactors: The use of polyelectrolytes to control membrane fouling”, En-vironmental Processes, 4:9-21, 2017, doi: 10.1007/s40710-016-0168-9. 6 9 . Kokkinos Ε., Simeonidis Κ., Pinakidou F., Katsikini M., Mitrakas M., “Optimization of tetravalent manganese feroxyhyte negative charge density: a high-performing mercury adsorbent from drinking water”, Science of the Total Environment, 574, 482-489, 2017, doi: 10.1016/ j.scitotenv.2016.09.068. 7 0 . Gkotsis P., Mitrakas M., Tolkou A., Zouboulis A., “Batch and continuous dosing of conventional and composite coagulation agents for fouling control in a pilot-scale MBR”, Chemical Engineer-ing Journal, 311, 255-264, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.11.099. 7 1 . Simeonidis Κ., Martinez-Boubeta C., Rivera Gil P., Ashraf S., Samaras T., Angelakeris M., Tresintsi S., Mitrakas M., Parak W.J., Monty C., Balcells LI., “Regeneration of arsenic spent ad-sorbents by Fe/MgO nanoparticles”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 92(8), 1876-1883, 2017, doi: 10.1002/jctb.5187 7 2 . Kokkinos E., Kellartzis I., Diamantopoulou Ir., Stavropoulos G., Vourlias G., Mitrakas M., “Study of elemental mercury removal from flue gases using tetravalent manganese feroxyhyte” Chemical Engineering Journal, 315, 152-158, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2017.01.013 7 3 . Pantazopoulou E., Zebiliadou O., Mitrakas M., Zouboulis A. “Stabilization of tannery sludge by co-treatment with aluminum anodizing sludge and phytotoxicity of end products”, Waste Man-agement, 61, 327-336, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.01.009. 7 4 . Simeonidis K., Papadopoulou V., Tresintsi S., Kokkinos E., Katsoyiannis I, Zouboulis A, Mitrakas M., “Efficiency of iron-based oxy- hydroxides in removing antimony from groundwater to levels below the drinking water regulation limits”, Sustainability, 9/238, 1-11, 2017, doi: 10.3390/su9020238. 7 5 . Zouboulis Α., Gkotsis P., Zamboulis D., Mitrakas M., “Application of powdered activated carbon (PAC) for membrane fouling control in a pilot-scale MBR system”, Water Science & Technology, 75.10, 2350-2357, 2017, doi: 10.2166/wst.2017.108. 7 6 . Kazakis N., Kantiranis N., Kalaitzidou K., Kaprara M., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Tsour-los P., Zouboulis A., Filippidis A., “Origin of hexavalent chromium in ground waters: The exam-ple of Sarigkiol Basin, Northern Greece”, Science of the Total Environment, 593-594, 552-566, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.128 7 7 . Katsoyiannis I, Tziolas N., Tolkou A., Mitrakas M., Ernst M., Zouboulis A, “Use of novel compo-site coagulants for arsenic removal from waters - Experimental insight for the application of Polyferric Sulfate (PFS)”, Sustainability, 9/590, 1-10, 2017, doi:10.3390/su9040590. 7 8 . Kellartzis I., Kokkinos E., Stavropoulos G., Zouboulis A., Mitrakas M., “Techno-economic evalua-tion of tetravalent manganese feroxyhyte for Hg uptake from flue gases in a fixed-bed adsorp-tion configuration”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 5: 2077-2082, 2017, doi: 10.1016/j.jece.2017.04.019. 7 9 . Kaprara E., Kalaitzidou K., Zouboulis A., Mitrakas M., “Evaluation of several inorganic reduct-ant/adsorbent materials for Cr(VI) removal by rapid small scale column tests", Desalination and Water Treatment, 91: 293-299, 2017, doi: 10.5004/dwt.2017.20739 8 0 . Gröhlich A., Langer M., Mitrakas M., Zouboulis A., Katsoyiannis I., Ernst M., “Effect of organic matter on Cr(VI) removal from groundwater by Fe(II) reductive precipitation for groundwater treatment”, Water 9/389, 1-15, 2017, doi:10.3390/w9060389. 8 1 . Kaprara E., Tziarou N., Kalaitzidou K., Simeonidis K., Balcells L., Pannunzio E., Zouboulis A., Mi-trakas M., “The use of Sn(II) oxy- hydroxides for the effective removal of Cr(VI) from water: op-timization of synthesis parameters”, Science of the Total Environment, 605-606: 190-198, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.199 8 2 . Stylianou S., Simeonidis K., Mitrakas M., Zouboulis A., Katsoyiannis I., “Reductive precipitation-removal of Cr(VI) from groundwater by pipe-flocculation-microfiltration hybrid treatment pro-cess”, Environmental Science and Pollution Research, 1-7, 2017, doi: 10.1007/s11356-017-9967-4. 8 3 . Kokkinos E, Soukakos K., Kostoglou M, Mitrakas M., “Cadmium, mercury and nickel adsorption by tetravalent manganese feroxyhyte: Selectivity, kinetic modelling and thermodynamic study”, Environmental Science and Pollution Research Journal, 1-11, 28 July 2017, doi: 10.1007/s11356-017-9738-2. 8 4 . Bandi D., Karayiannakidis P., Samaras P., Mitrakas M., “An innovative bioreactor set-up that reduces membrane fouling by adjusting the filamentous bacterial population” Journal of Mem-brane Science, 542, 430-438, 2017, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2017.08.034. 8 5 . Tresintsi S., Kokkinos E., Kamou A., Simeonidis K., Kyriakou G., Zouboulis A., Mitrakas M., “One step preparation of ZnFe2O4/Zn5(OH)6(CO3)2 nanocomposite with improved As(V) removal ca-pacity, Separation Science and Technology, 1-8, 2017, doi: 10.1080/01496395.2017.1413390. 8 6 . Kazakis Ν., Kantiranis Ν., Kalaitzidou Κ., Kaprara Ε., Mitrakas Μ., Frei Ρ., Vargemezis G., Vogiatzis D., Zouboulis A., Filippidis A., “Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece)”, Environ-mental Pollution, 235, 632-641, 2018, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.12.117 8 7 . Kaprara E., Pinakidou F., Paloura E., Zouboulis A. and Mitrakas M., “Continuous Flow Process of Cr(VI) Removal from Drinking Water through Reduction onto FeOOH by ISRs”, Water Science and Technology- Water Supply, 18.2, 737- 744, 2018, doi: 10.2166/ws.2017.152. 8 8 . Banti D., Samaras P, Tsioptsias C, Zouboulis A, Mitrakas M., “Influence of SMP on fouling pro-cess of MBR membranes”, Separation and Purification Technology, 202, 119-129, 2018 https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.03.045. 8 9 . Stylianou S., Katsoyiannis I., Mitrakas M., Zouboulis A., “Application of a ceramic membrane contacting process for ozone and peroxone treatment of micropollutant contaminated surface water” Journal Hazardous Materials, 358, 129-135, 2018, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.06.060. 9 0 . Usman M., Katsoyiannis I., Mitrakas M., Zouboulis A. and Ernst M., “Performance evaluation of small sized granular ferric hydroxide as arsenic adsorbent”, Water, 10/957, 1-15, 2018, doi:10.3390/w10070957. 9 1 . Psaltou S., Stylianou S., Mitrakas M. and Zouboulis A., “Heterogeneous catalytic ozonation of p-chlorobenzoic acid in aqueous solution by FeMnOOH and PET”, Separations, 5/42, 1-12, 2018, doi:10.3390/separations5030042. 9 2 . Mitrakas M., Mantha Z., Tzollas N., Stylianou S., Katsoyiannis I., Zouboulis A., “Removal of Sb(III) and Sb(V) dissolved species from polluted water sources by iron coagulants” Water, 10/1328, 1-11, 2018, doi:10.3390/w10101328. 9 3 . Simeonidis K., Martinez-Boubeta C., Zamora-Perez P., Rivera-Gil P., Kaprara E., Kokkinos E., Mi-trakas M., “Implementing nanoparticles for competitive drinking water purification”, Environ-mental Chemistry Letters, 1-15, 2018, https://doi.org/10.1007/s10311-018-00821-5. 9 4 . Mitrakas M., Gryszel M., Vagin M., Jafari M. J., Singh A., Warczak M., Mitrakas M., Berggren M., Ederth T., Zozoulenko M., Crispin M., Głowacki E. D., “Electrocatalytic production of hydrogen peroxide with poly(3,4-ethylenedioxythiophene) electrodes” Advanced Sustainable Systems 1800110, 1 - 6, 2018, doi: 10.1002/adsu.201800110. 9 5 . Kalaitzidou K., Tzika A.M., Simeonidis K., Mitrakas M., “Evaluation of boron uptake by anion ex-change resins in tap and geothermal water matrix”, Materials Today: Proceedings 5, 27599- 26706, 2018. 9 6 . Simeonidis K., Kalaitzidou K., Kaprara E., Mitraka G., Asimakidou T., Balcells L., Mitrakas M., "Uptake of Sb(V) by nano Fe3O4- decorated iron oxy-hydroxides”, Water, 11, 181, 2019; doi:10.3390/w11010181. 9 7 . Psaltou S., Karapatis A., Mitrakas M. and Zouboulis A., “The role of metal ions on p-CBA degra-dation by homogeneous catalytic ozonation” submitted for publication. 9 8 . Kalaitzidou K., Nikoletopoulos A., Tsiftsakis N. Mitrakas M. “Adsorption of Se(IV)/Se(VI) species by iron oxy-hydroxides: Effect of surface change density” submitted for publication. 9 9 . Athanasia K. Tolkou A., Mitrakas M., Katsoyiannis A., Ernst M., Zouboulis A. “Fluoride removal from water by composite Al/Fe/Si/Mg pre-polymerized coagulants: characterization and appli-cation”, submitted for publication. 1 0 0 . Pantazopoulou E., Ntinoudi E., Zouboulis A., Mitrakas M., Yiannoulakis H., Zampetakis T., "Heavy metal stabilization of industrial solid wastes using low-grade magnesia, Portland and magnesia cements", submitted for publication